top of page
搜尋

2018 DSE 分數整理

已更新:2019年7月13日


各卷重要性:卷三>卷二>卷一>卷四 (SBA十分重要,請各自修行,自求多福)

119 次查看1 則留言

最新文章

查看全部

三式判斷係中文科閱讀卷經常都會見到嘅題型,但向我接觸過嘅學生之中,唔少同學都表示唔識區分選項之間嘅差異,今日就同大家分享一下關於三式判斷你必須要知嘅原則。 1)錯誤 無從判斷 通常答案係正確嘅題目同學都會好有信心,但一面對錯誤同無從判斷就好易陷入掙扎,要識得分佢地其實唔難,只要謹記一個詞—「衝突」 揀得錯誤,即係代表題目嘅陳述同本文內容有矛盾/衝突; 相反如果題目嘅陳述雖然未有提及,但只要邏輯上並

bottom of page